İnformasiya vərəqələri

Nəşr olunmuş informasiya vərəqələri

1. Kartofun yay əkimi

2. Kökün becərilməsi

3. Dəmyə şəraitində payızlıq buğdanın becərilməsi

4. Suvarılan şəraitdə yoncanın payız səpini

5. Kələmin payız əkini

6. Payızlıq arpanın becərilməsi

7. Suvarılan şəraitdə payızlıq buğdanın becərilməsi

8. Üzümün yığılması

9. Üzümün sadə üsulla saxlanması

10. Üzüm bağının təşkili

11. Payızlıq soğanın becərilməsi

12. Payızda sarmısağın becərilməsi

13. Öz kökü üzərində əkin materialının becərilməsi

14. Burselyoz və ona qarşı mübarizə tədbirləri

15. Qara yara və ona qarşı mübarizə tədbirləri

16. İnək almaq istəyənlərə məsləhət

17. Heyvandarlıqda illik yemə olan təlabatın müəyyən ediləsi

18. Səbzə tərəvəz bitikilərinin becərilməsi

19. Qurdqovan dərmanlar və onların tətbiqi

20. Vərəm və ona qarşı mübarizə tədirləri

21. Quzuların bəslənməsi

22. Südlük mal saxlanmasında geniş sağım mühüm tədbirdir

23. Qoyunların doğumunun təşkili

24. Dabaq və ona qarşı mübarizə tədbirləri

25. Tənəyin budanması

26. Almanın turşuya qoyulması

27. Payızlıq arpa və buğdanın gübrələnmə sistemi

28. Quşlarda Nyukasl xəstəliyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri

29. Tənəyə forma verilməsi

30. Yerfındığının (Araxis) becərilməsi

31. Quşların posterellyozu və ona qarşı mübarizə tədbirləri

32. Üzümlüklərin təmiri və rekonstuksiyası

33. Payız mövsümündə meyvə bitkilərinə tətbiq olunan aqrotexniki tədbirlər

34. Payızlıq buğda əkinlərinin zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə

35. Sağımın təşkili üzrə məsləhətlər

36. Qabaqdan hazırlanan emal məhsulları

37. Yaz istixanasında pomidor yetişdirilməsi

38. Kredit almaq istəyənlərə məsləhət

39. Aqromeşəmeliorasiya tədbirlərinin fermer təsərrüfatlarına tətbiqi

40. Fermer təsərrüfatlarının hüquqi -təşkilatı formaları

41. Motal pendiri hazırlanma texnologiyası

42. Heyvanlarda qoturluq xəstəlikləri

43. Yeni suvarma texnologiyası

44. İstixanada yetişdirilən pomidorun xəstəlik və zərərvericiləri ilə mübarizə

45. Tərəvəz və bostan bitkilərinin gübrələnməsi

46. Buzovların bəslənməsi və yemləndirilməsi

47. Gəncə-Qazax bölgəsində polietilen örtüklü yaz istixanalarında xiyarın yetişdirilməsi

48. Danadişi və ona qarşı mübarizə

49. Quşların çiçəyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri

50. Fermer nəyi girov qoya bilər

51. Səbzə tərəvəz bitikilərinin yaz səpini

52. Örtülü sahədə xiyarın zərərvericiləri və xəstəlikləri

53. Üzümlükdə görülən işlərin təqvimi

54. Quşların qiymətləndirilməsi

55. Qoyunların yemləndirilməsi

56. Yoncanın yaz səpini

57. Qışdan çıxmış qaramalı otlaq şəraitinə necə keçirməli

58. Fermalarda bioqaz qurğularının tətbiqi

59. Qarğıdalının silos məqsədi ilə becərilməsi

60. Yazlıq bitkiləri əkmək üçün torpağın əkin qabağı becərilməsi

61. Ətlik cücələrin bəslənməsi

62. Xaşanın səpini və toxum üçün bəcərilməsi

63. Gəncə-Qazax bölgəsində kartofun yetişdirilməsi

64. İnək və düyələrin suni mayalandırılması və onun iqtisadi əhəmiyyəti

65. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ziyanvericiləri ilə mexaniki mübarizə

66. Qarğıdalının dən məqsədi ilə becərilməsi

67. Calaq üzüm tinginin becərilməsi

68. Günəbaxan

69. Göz calağının vurulması

70. Kimyəvi mübarizənin tətbiq qaydaları və təhlükəsizlik tədbirləri

71. Açıq sahədə pomidorun yetişdirilməsi

72. Xiyarın yetişdirilməsinə dair məsləhətlər

73. Damcılarla suvarma

74. Kartofun xəstəlikləri

75. Kartofun zərərvericiləri

76. Noxudun becərilməsi

77. Gilas milçəyinə qarşı mübarizəni necə aparmalı

78. Ev şəraitində bəzi süd və ət məhsullarının hazırlanması

79. Mətbəx çuğundurunun becərilmə texnologiyası

80. Tərəvəz lobyasının becərilməsi

81. Arı xəstəlikıəri

82. Xaricə məhsul satmaq üçün nəyi bilmək lazımdır?

83. Quşların bəslənməsi üçün tələb olunan qarışıq yem rasionları

84. Mulçalma

85. Tullantılardan kompost hazırlanması

86. Qaramalın otarılması

87. Üzümlükdə aparılan yaşıl əməliyyatlar

88. Toxumluq yoncanın bəcərilməsi

89. Heyvanlarda qızdırma xəstəliyi

90. Polietilen boru – sifonlarla suvarma

91. Küləşin yandırılması yolverməzdir

92. Kombaynın taxıl yığımına hazırlanması

93. Yerarmudu -faydalı bitkidir

94. Qarğıdalının təkrar becərilməsi

95. Qaramalın otlaqda və düşərgədə kökəldilməsi

96. Yanacağa necə qənaət etməli

97. Ədviyyat göyərtilərinin qurudulması

98. Tumlu meyvə bitkilərində bəzi xəstəliklərlə mübarizə

99. Abqoranın hazırlanması

100. Ağ turpun becərilməsi

101. Zebu hibridlərinin üstünlükləri

102. Yem üçün qarışıq əkinlərin becərilməsi

103. Üzüm bitkisinin xəstəlik və zərərvericiləri əleyhinə mübarizə tədbirləri

104. Bordo mayesi və əhəng-kükürd həliminin hazırlanması

105. Yerkökünün yay səpini

106. Yüksək keyfiyyətli və təmiz süd almaq yolları

107. Ehtiyatlı olun, çirkab suları-xəstəlik mənbəyidir

108. Payızlıq buğdanın məhsldarlığına qara heriyin təsiri

109. Gavalının təbii üsulla qurudulması110Kartofun saxlanılmasına dair məsləhətlər

111. Səpin normasının təyini

112. Keyfiyyətli süd istehsalında yemləndirmənin rolu

113. Çuğundur bitkisinin zərərvericisi və xəstəlikləri, onlara qarşı mübarizə

114. Meşə torpaq, su və havadır

115. Torpaqda qida maddələrinin artırılması yolları

116. Kənd təsərrüfatında əmlak sığortası

117. Quşların eymeriozu

118. Bəzi tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi

119. Moruğun becərilməsi

120. Kartof gövdə nematoduna qarşı mübarizə

121. Vələmirin payiz səpini

122. Kartofdan nişastanın alınması

123. Yumurtanın qablaşdırılması və saxlanması

124. Ətlik qaramalın bəslənmə texnologiyası

125. Qozun calaq edilməsi

126. Qarışıq tərəvəzlərin turşuya qoyulması

127. Qarğıdalının xəstəlikləri

128. Çiyələyin becərilməsi

129. “Yeni əsr” istixanalarında pomidorun becərilməsi

130. Quşçuluq birliyi

131. Mürəkkəb relyeflərdə suvarma texnologiyası

132. Təbii biçənəklərin mühafizəsi və yaxşılaşdırılması

133. Qoyunlarda intensiv kökəltmənin səmərəliliiyi

134. Kərə yağının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

135. İnəklərin maşınla sağım üçün seçilməsi və öyrədilməsi qaydaları

136. Yüksək gəlir götürmək istəyirsinizsə

137. Gövşəyən heyvanların monieziozu

138. Meyvələrin saxlanılması zamanı müşahidə olunan xəstəlik və zərərvericilər

139. Heyvandarlıqda qışa hazırlıq diqqət mərkəzində olmalıdır

140. İntensiv tipli yüksək məhsuldar, “Yazlıq arpa sortlarının” becərilməsi

141. Qoyunların senurozu

142. Saxlanma dövründə soğan yumrularına ziyan vuran xəstəlik və zərərvericilər

143. Şirə emalı qrupu

144. Qara qarağatdan hazırlanan emal məhsulları

145. Eroziyaya uğramış yamaclarda meşə-meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi

146. Cücələrin yetişdirilməsi və yemləndirilməsi

147. Quzuların yemləndirilməsi

148. Südün keyfiyyət göstəriciləri

149. Boğaz qoyunların yemləndirilməsi

150. Alimlərlə əməkdaşlıq səmərəlidir

151. Dərilərin konservləşdirilməsi üsulları və texnologiyası

152. Heyvanların cins tərkibi və onların yaxşılışdırılması

153. Gəncə tərxunu

154. Yem noxudu yaxşı sələfdir

155. Narın xəstəlik və zərərvericiləri

156. Mal-qaranı fasiolyozdan qoruyun

157. Yem vahidi və yemlərin qidalılıq dəyəri

158. Tərəvəz bitkiləri üçün torpağın hazırlanması

159. Amarantın becərilmə texnologiyası

160. Kənd təsərrüfatı və emal məhsullarının sərgisi

161. Arı yeşiklərinin hazırlanması qaydası

162. Dondurma şumunun və qış aratının aparılması

163. İtburnu və əzgildən hazırlanan emal məhsulları

164. Yemin hazırlanması və onun texnologiyası

165. Kələmin xəstəlikləri və ona qarşı mübarizə

166. Otaqlarda meşə meliorativ tədbirləri

167. Heyvanlarda göbələk xəstəlikləri

168. Albalı və gilasın xəstəlikləri

169. Amarantın qarışıq əkinlərdə becərilməsi

170. Xırda soğanaqlardan baş soğanın becərilməsi daha sərfəlidir

171. İnək və düyələrdə qısırlığın səbəbləri və aradan qaldırılması

172. Heyvanları xəstəliklərdən qorumağın vacib şərtləri

173. Kökəltmənin səmərəli olması fermerin özündən asılıdır

174. Günəbaxan gəlirli bitkidir

175. Xirniyin soyuducuda saxlanması səmərəlidir

176. Balaəmizdirən qoyunların yemləndirilməsi

177. Qaramalın hipodermatozu

178. Tağlı bitkilərin xəstəlikləri

179. Qış dövründə tərəvəzin saxlanması

180. Tərəvəz və bostan bitkiləri toxumlarının saxlanması

181. Fermer təsərrüfatlarının qeydiyyatı

182. Səpin və əkin materiallarının dərmanlanması üçün yeni texnologiya

183. Birgə fəaliyyət fermer üçün səmərəlidir

184. Sahibkarlığın formaları

185. Tərəvəz şitillərinin becərilməsi

186. Hər qoyundan 2 bala almaq mümkündür

187. Pomidorun yaz istixanalarında becərilməsi sərfəlidir

188. Dağlıq ərazidə yoncanın becərilməsi səmərəlidir

189. Şaftalı bitkisinin xəstəlikləri və mübarizə tədbirləri

190. Camışcılıq fermer üçün sərfəli sahədir

191. Birgə iş, gəlirimizi artırmağa imkan verir

192. Süd məhsulları satışının təşkili

193. Bağ və bostan tərəvəz çiləyicisi

194. Qarışıq yemlərin hazırlanması

195. Camışların telzayiozu

196. Süd emalı qrupunu necə yaratdıq

197. Birgə işin üstünlükləri

198. Sağmal inəklərin yemləndirilməsi

199. Əriyin xəstəlikləri ilə mübarizə

200. Tərəvəzçilikdə istifadə edilən bəzi herbisidlər

201. Camışçılıqda profilaktik tədbirlər

202. Dəmyə şəraitdə taxıldan yüksək gəlir əldə etmək olar

203. Gülabın hazırlanma texnologiyası

204. Tərəvəzçilkdə növbəli əkinlər yüksək gəlirin təməlidir

205. Çiyələyin xəstəlikləri

206. İstehsalın birlikdə təşkili gəlirimizin artmasına səbəb oldu

207. Qoyunçuluq bizə yüksək gəlir verir

208. Xiyarın samana əkilməsi

209. Göyərtilərin yeni qaydada becərilməsi daha gəlirlidir

210. Doşabın hazırlanması

211. Torpaq mülkiyyətçilərinin birgə fəaliyyəti

212. Buğdanın keyfiyyət göstəriciləri və onun yüksəldilməsi

213. Paxlalı bitkilərin xəstəlikləri, zərərvericiləri və mübarizə tədbirləri

214. Xırmanın təşkili, taxılların qurudulması və çeşidlənməsi

215. Meyvə ağacları üçün proflaktiki tədbirlər

216. Fermerlər mal-qaranın cins tərkibini necə yaxşılaşdıra bilərlər

217. Pomidor gəlirli tərəvəzdir

218. Tərəvəzçilikdə yeni becərmə üsulu

219. Hansı istehsal sahələrini seçmək səmərəlidir

220. Günəbaxanın becərilməsi

221. Qarabaşağın becərilməsi

222. Sarımsaq becərmək gəlirli sahədir

223. Amarantdan senajın hazırlanması

224. Bağ və dirriklərin mühafizəsində istifadə olunan preparatların təhlükəsizliyi

225. Yoncanın örtükaltı səpinləri və torpaqdan səmərəli istifadə

226. Körpə buzovların saxlanılması sxeması

227. Yabanı vələmirə qarşı mübarizə tədbirləri

228. Yeni texnika almalı, yoxsa servis xidmətindən istifadə etməli?

229. Bol keyfiyyətli südün alınmalı yolları

230. Şabdar qiymətli bitkidir

231. Dənli-taxıl məhsulları saxlanılan zaman zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri

232. Təbii seolit kənd təsərrüfatı quşlarının məhsuldarlığını artırır

233. Saxlanan zaman kartof yumrularında xəstəlik, zərərvericilər və onlara qarşı mübarizə tədbirləri

234. Donuzların bəslənməsi və yemləndirilməsi

235. Bitkiçilikdə düzgün seçim mənfəəti artırır

236. Fermerlər üçün biznes plan

237. Texnikadan birgə istifadə formaları

238. Qərb bölgəsində məsləhət və informasiya xidmətinin metodologiyası

239. Fermərlər üçün mini texnika

240. Keyfiyyətli toxum yüksək məhsulun əsasıdır

241. “Gəncə Regional Məsləhət Mərkəzi” nin fəaliyyəti haqqında məlumat

242. Taxıl böcəklərinə qarşı mübarizə tədbirləri

243. Gədəbəy şəraitində kartof sortlarının sınağı

244. Fermer təsərrüfatlarında yüksək məhsuldar krossbred yunlu qoyunların yetişdirilməsi fermerlər üçün sərfəlidir

245. Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsində vitaminlərin rolu

246. Kiçik fermer təsərrüfatlarında südün pasterizə və emal edilməsi üçün kombinə edilmiş qurğu

247. Fermer təsərrüfatı şəraitində qarışıq yemlərin hazırlanması heyvandarlıqda iqtisadi səmərəliliyi artırır

248. Arı ailələrinin köçürülməsinin əhəmiyyəti

249. Yoncanın sarı sarmaşıqdan mühafizəsi iqtisadi səmərəliliyi artırır

250. Mədəni otlaqlardan səmərəli istifadə bol və ucuz yemin əsasıdır

251. Dağ otlaqlarının heyvanların məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri

252. Kiçik fermer təsərrüfatlarında meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi üçün qurğu

253. Fermerlərin soğanın şitil üsulu ilə becərilməsi təcrübəsindən

254. Qabaqcıq fermer və emalçı sahibkarlar üçün sərfəli tərəvəz bitkisidir

255. Fermerlərin faraş bostan məhsulu yetişdirilməsi təcrübəsindən

256. Xırdalayıcı qurğu

257. Qoyunların yemləmə səviyyəsinin və saxlama şəraitinin yunun keyfiyyətinə təsiri

258. Kapital, torpaq və əmək resurslarından səmərəli istifadə

259. İnəklərdə süd məhsulunun və südün yağlılığının artırılması üsulları

260. İnəklərin törəmə xüsusiyyətlərindən düzgün istifadənin əhəmiyyəti

261. Arı ailələrinə yaz mövsümündə nümunəvi qulluq etməyin nəticəsi

262. Şəkər çuğundurunun toxum üçün becərilməsi

263. Pomidorun yay əkini daha çox gəlir verir

264. Qırmızı moruğun kök pöhrələri yüksək gəlir mənbəyidir

265. Yüksək məhsuldar inəklərin yemləndirilməsi

266. Çəyirtkələr və onlara qarşı mübarizə tədbirləri

267. Yem norması və yem payının tərtib olunması

268. Qarpızın səmərəli emal texnologiyaları

269.Tərəvəzçi fermerin torpaqdan səmərəli istifadə təcrübəsindən

270. Fermer təsərrüfatında quş əti istehsalının texnologiyası

271. Günəş kollektorundan istifadə etməklə taxılın qurudulması

272. Daşkəsəndə qoyunçuluq səmərəli sahədir

273. Yaz istixanasında pomidor yetişdirilməsi gəlirli sahədir

274. Yaz istixanasında xiyar yetişdirilməsi gəlirlidir

275. Silos tədarükü özünüzü məhsul artımı ilə doğruldur

276. Arıçılıq gəlirli sahədir

277. Üzüm tingi yetişdirilməsinin mütərəqqi texnologiyası

278. Qabaqcıl fermer təsərrüfatının qoyunculuq təcrübəsi

279. Gəlirli sahə

280. Azərbaycanda yeni gəlirli bitki

281. Yem çuğundurunun heyvandarlıqda əhəmiyyəti

282. Bitki mühafizəsində istifadə olunan dərmanlar üzrə işçi məhlulların hazırlanması

283. Döl kompaniyasınadək qoyunların yemləndirilməsi

284. Bicvurma aparmaqla faraş pomidorun yetişdirilməsi

285. Quzuların intensiv bəslənmə texnologiyası

286. Fermer təcrübəsi

287. “Qarabağ” Kredit ittifaqını necə yaratdıq?

288. Tərəvəz bitkilərinin səpin-əkin vaxtları

289. Bol və yüksək keyfiyyətli süd istehsal etməyin şərtləri

290. Kredit ittifaqının idarə edilməsi

291. Soğan toxumçuluğu gəlirlidir

292. Dənli yemləri xırdalayan qurğu

293. Ətlik üçün yetişdirilən qaramal cavanlarının yemləndirilməsi

294. Tərəvəzçilikdə aylar üzrə görüləcək işlərin təqvimi

295. Südlük istiqamətdə yetişdirilən qaramal cavanlarının yemləndirilməsi

296. İcma Qrupu necə yaradılır?

297. Assosiyasalar necə yaradılır?

298. Üzümçülüq gəlirli sahədir

299. Tərəvəz toxumlarının səpinqabağı hazırlanması üsulları

300. Quzulu qoyunların yemləndirilməsi301İcma quruculuğu

302. Cavan üzüm bağlarına qulluq edilməsi

303. Toxumun səpin keyfiyyətinin və normasının müəyyənləşdirilməsi

304. Buğdanı qabıqsızlaşdıran qurğu

305. Süni mayalanmanın səmərəliliyi

306. Qərb bölgəsində növbəli əkinin əhəmiyyəti

307. Südlük inəklərin otlaq rejiminə keçid dövründə yemləndirilməsi

308. Yarma çeşidləyən qurğu

309. Üzümlüklərdə torpağın yaz-yay becərilməsinin əhəmiyyəti

310. Calaqçının ting yetişdirmək təcrübəsi

311. Üzüm bağlarında tətbiq edilən yaşıl əməliyytların əhəmiyyəti

312. Fermer Zeynalabdinin iş təcrübəsi

313. Tərəvəz bitkilərinin toxumçuluğu

314. Fermer kökəltməni yaxşı təşkil edir

315. Gül kələmin becərilmə texnologiyası

316. Üzümçü fermer Zemfira Hüseynovanın iş təcrübəsi

317. Süd məhsuldarlığının artırılması təcrübəsi

318. Meyvə ağaclarının budanması qaydası

319. Eyni sahədən çuğundur, tərəvəz məhsulu və toxum almaq üsulu

320. Qulançar qiymətli bitkidir

321. İnək sağımının yeni üsulu

322. Kartofdan bol məhsul almaq üsulu

323. Soğan və kələm toxumunun yetişdirilmə təcrübəsi

324. Tərəvəz çeşidini artıraq (Savoy kələmi)

325. Qarğıdalı gəlirli bitkidir

326. Məhsul artımı ilə müşahidə olunan ağ pendirin (brınzanın) istehsal texnologiyası

327. Fermer Vahid maldarlığı inkişaf etdirir

328. Məhsulu iqlim dəyişikliklərinin təsirindən necə qorumalı

329. Açıq şəraitdə pomidorun yeni üsulla becərilməsi

330. Qarğıdalıdan yüksək gəlir əldə etməyin yolları

331. Heyvandarlıqda soya südü və pastanın tətbiqinin əhəmiyyəti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *