Modullar

                           Təlimdə istifadə olunan modullar 

1. Albalı bitkisinin becərilməsi

2. Alma bitkisinin becərilməsi

3. Arıçılıqda məhsuldarlığın artırılması

4. Arıçılıqda xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri

5. Armudun bitkisinin becərilməsi

6. Arpanın becərilməsi

7. Azərbaycan Respublikasının Qərb bölgəsində becərilən bitkilərin gübrələnmə sistemi

8. Badımcan bitkisiniin becərilməsi

9. Badımcan bitkisiniin becərilməsi və saxlanması üsulları

10. Bağçılıqda aqrotexniki becərmə tədbirləri

11. Balansın tərtib edilməsi və təsərrüfatın ödəmə qabiliyyətinin təhlili

12. Barama istehsalı

13. Baş soğanın becərilməsi

14. Bibər istehsalı

15. Birgəborclular (BB) qrupunun təşkili və fəaliyyət qaydaları

16. Bitkiçilik fəaliyyətinin idarə edilməsi

17. Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı

18. Bitkiçilikdə sudan səmərəli istifadə qaydaları

19. Bitkilərdən hazırlanan dərmanlar vasitəsi ilə bitkilərin xəstəlik və ziyanvericilərinə qarşı mübarizə

20. Biznes planların hazırlanması

21. Buğdanın becərilməsi

22. Çay istehsalı

23. Çəltik istehsalı

24. Çiyələk bitkisinin becərilməsi

25. Dənli taxıl bitkiləri toxumunun ayrılması və səpini

26. Dənli taxıl bitkiləri üzrə toxumluq əkinlərin aprobasiyası

27. Əkin sahələrində su itkiləri və onların qarşısının alınması, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma rejimi və normaları

28. Ətlik istiqamətli mal-qaranın yemləndirilməsi

29. Fermer təsərrüfatı üzvləri arasında gəlir və ziyanın bölüşdürülməsi

30. Fermer təsərrüfatında quşçuluğun inkişafı

31. Fermer təsərrüfatları ilə xidmət müəssisələri arasında müqavilə münasibətlərinin tənzimlənməsi

32. Fermer təsərrüfatlarında heyvandarlıq məhsullarının emalı

33. Fermer təsərrüfatlarında yem balansının hazırlanması

34. Fermer təsərrüfatlarının planlaşdırılması

35. Fermerin idarəetmə fəaliyyəti

36. Fındığın qurudulması və saxlanması

37. Fındıq bağlarının salınması, onun sortları və becərilməsi

38. Gübrə və digər aqro-kimyəvi maddələrin təkmilləşdirilmiş tətbiqi üsulları

39. Heyvandarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsi

40. Heyvandarlıqda parazitar xəstəlikıər və onların profilaktikası

41. Heyvandarlıqda səmərəliliyin hesablanması

42. Heyvandarlıqda süni mayalanma

43. Heyvandarlıqda və bitkiçilikdə istehsalın planlaşdırılması

44. Holland texnologiyasından istifadə etməklə kartofun becərilməsi

45. İstehsal vasitələri xərclərinin hesablanması

46. İstehsalçı marketinq qruplarının təşkili və idarəedilməsi

47. Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balların müəyyənləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarının şərhi və tətbiqi

48. Kartofçuluq təsərrüfatında işlərin planlaşdırılması və əkinə hazırlıq

49. Kartofun becərilməsi

50. Kələm bitkisinin becərilməsi və saxlanması üsulları

51. Kələmin becərilməsi

52. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin alaq otları, xəstəlik və ziyanvericilərinə qarşı mübarizə

53. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında sənədləşdirmə qaydaları

54. Kənd təsərrüfatı məhsullarının marketinqi

55. Kənd yerlərində vətəndaşların pensiya təminatı ilə bağlı məsləhətlər

56. Keşniş və şüyüd istehsalı

57. Kiçik emal qrupları

58. Kiçik həcmli şoran torpaqların sadə üsullarla yenidən istifadəyə qaytarılması yolları

59. Kiçik və orta biznesin yaradılması

60. Kreditin verilməsi, onlardan istifadə olunması və girov qoyulması qaydaları

61. Kritik (səmərəsiz) hədd nöqtəsinin hesablanması

62. Lərgə istehsalı

63. Limon istehsalı

64. Lobya istehsalı

65. Mal-qaranın balanslaşdırılmış yem payı əsasında yemləndirilməsi

66. Mal-qaranın bəslənməsi

67. Mal-qaranın yemə olan tələbatının müəyyən edilməsi

68. Marketinq

69. Maya dəyərinə daxil edilən xərclərin tərkibi haqqında

70. Mənfəət və zərərin hesablanması

71. Mətbəxt çuğundurunun becərilməsi

72. Meyvə ağaclarının budanması üsulları

73. Meyvə məhsullarının emalı qaydaları

74. Mühasibat

75. Narıngi istehsalı

76. Nəğd pul dövriyyəsinin hesablanması

77. Nohur balıqçılığının inkişafı

78. Noxud istehsalı

79. Pambıq çiyidinin səpini

80. Payızlıq buğdanın becərilməsi

81. Pestisidlərin təhlükəsiz istifadə qaydaları

82. Pomidor bitkisinin becərilməsi və saxlanması

83. Portağal istehsalı

84. Qaramalın süd məhsuldarlığının artırılması yolları

85. Qarğıdalı dəni istehsalı

86. Qarğıdalı toxumunun istehsalı

87. Qarğıdalının becərilməsi

88. Qarpız istehsalı

89. Qoyunçuluqda döl kompaniyasına hazırlıq və quzulara zoobaytar xidmətinin təşkili

90. Qozun becərilməsi

91. Quşların yemləndirilməsi

92. Sahibkarın idarəetmə fəaliyyətləri

93. Şəkər çuğundurunun becərilməsi

94. Siğorta növləri və siğorta müqavilələrinin bağlanması

95. Sorqonun becərilməsi

96. Taxılbicən kombaynların biçinə hazırlanması

97. Taxılsəpən maşınların səpinə nizamlanması

98. Tərəvəz məhsullarının saxlanması və emalı

99. Təsərrüfat büdcəsinin tərtib edilməsi

100. Torpağın mühafizəsi

101. Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun şərhi və tədbiqi

102. Torpaq mülkiyyətçisi təsərrüfatında dənli taxıl bitkiləri toxumunun istehsalı

103. Torpaq sahələrinin dövriyyəsinin əqdlərlə tənzimləməsi

104. Torpaqdan səmərəli istifadə qaydaları

105. Torpaqların şorlaşmasına qarşı mübarizə tədbirləri

106. Toxumçuluqda problemlər

107. Tütün bitkisinin becərilməsi

108. Ümumi məhsulun və ümumi gəlirin hesablanması

109. Üzüm plantasiyalarında xəstəliklərə qarşı mübarizənin aparılması

110. Üzümün becərilməsi

111. Vegetasiya dövründə pambığın becərilməsi

112. Vəzəri istehsalı

113. Xırda buynuzlu heyvanların yemləndirilməsi

114. Xiyar bitkisinin becərilməsi və saxlanması

115. Yemiş istehsalı

116. Yoncanın becərilməsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *